VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Představujeme vám vítězné projekty Cen TA ČR 2023

Kategorie:
BUSINESS

Inteligentní zdravotnické lůžko pro pacienty v kritickém stavu

Pro dlouhodobě ležící pacienty nebo pacienty hospitalizované na ARO či JIP je automatické nemocniční lůžko nezbytnou pomůckou pro lepší rekonvalescenci. Inteligentní lůžko z dílny L I N E T spol. s r.o. a Univerzity Hradec Králové je před běžně používanými lůžky o několik sedmimílových kroků napřed.

Chytré řešení zvládá nejen polohovat pacienta, ale umí také monitorovat jeho stav a odhalit rizika vzniku proleženin spojených s dlouhým pobytem na lůžku. Zároveň dokáže navrhnout preventivní opatření, která proleženinám a s nimi spojenému riziku infekce předejdou. Po následném ověření návrhu lékařem nebo sestrou navíc lůžko úkon automaticky realizuje. V některých případech může fungovat i bez lidského ověření. Lůžko obsahuje na 90 různých funkcí a je určeno pro podporu pacienta během hospitalizace, mobilizace i transportu. V rámci projektu byl také dokončen pokročilý algoritmus, který využívá dat z řady senzorů integrovaných přímo v lůžku. Ošetřujícímu personálu díky tomu zásadním způsobem šetří čas a usnadňuje polohování na základě plně automatické detekce pohybů s pacientem.

Řešitelé: L I N E T spol. s r.o., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
Kategorie:
GOVERNANCE

AI komunikační platforma potlačující infodemii

Infodemie se dá vysvětlit jako nepřiměřeně velké a rapidně se šířící množství informací, které vede k jejich zkreslování a znesnadňuje nalezení řešení problému. Nejvýraznější infodemie posledních let vznikla v souvislosti s šířením nemoci covid-19 a stala se kritickým okamžikem pro celosvětovou žurnalistiku. Kromě počtu často zavádějících a nepravdivých informací rostl také počet samozvaných „odborníků“ na toto téma. Výzkumníci z FSV UK spolu s kolegy z NEWTON Media a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vytvořili webové portály www.infomore.cz a infomore.eu, které všechny informace vysvětlovaly a vyvracely hoaxy. Projekt spojil žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy a využil mimo jiné také prvky umělé inteligence. Dále byl také vyvinut funkční vzorek algoritmu, jenž dokáže zpracovat řádově desítky tisíc textů a provést jejich kategorizaci či označkování, shlukování dle podobnosti tématu, případně klasifikaci zdrojů a trajektorií šíření tematických zpráv. Výsledky a vyvinuté nástroje jsou dostupné odborné i laické veřejnosti.

Řešitelé: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, NEWTON Media, a.s., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Kategorie:
PARTNERSTVÍ

Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace

Národní centrum kompetence MATCA (National Centre of Competence for Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Application) se zaměřuje na rozvoj aditivních, plazmatických a laserových technologií. Spolupráce 19 partnerů z řad výzkumných organizací a firem různého zaměření umožňuje rychle a flexibilně reagovat na aktuální potřeby trhu. „Za tři roky řešení projektu vzniklo již 27 plnohodnotných výsledků a do ukončení projektu očekáváme ještě dalších 12 výsledků. Zároveň poskytujeme možnost vzdělání, tréninku a dokonce zajišťujeme mezioborové stáže mezi průmyslovými a akademickými partnery, čímž přispíváme k perfektní komunikaci mezi účastníky Národního centra kompetence,” říká Alexandr Dejneka, vedoucí Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který patří mezi řešitele projektu.

Mezi výsledky projektu již patří a budou patřit desítky funkčních vzorků a ověřených technologií z nejrůznějších oblastí špičkového materiálového inženýrství.

Řešitelé: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., BENEŠ a LÁT a.s., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., CARDAM s.r.o., Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., Fakultní nemocnice v Motole, HVM PLASMA, spol. s r.o., L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o., OZM Research s.r.o., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Vakuum servis s.r.o., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Kategorie:
SPOLEČNOST

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

Půda v oblastech zasažených suchem ztrácí své charakteristické vlastnosti – není schopna absorbovat vodu a vytrácí se z ní živiny i organismy potřebné pro úspěšné vzejití zasetých či zasázených rostlin. V důsledku toho se rapidně snižuje biodiverzita a pomalu zaniká život v okolí. Tento jev v posledních letech sice není ojedinělý, ale nemusí nutně znamenat nezvratný stav – existuje řada perspektivních technologií, které ho mohou zlepšit. Řešitelé projektu se na ně zaměřili a vytvořili ověřené postupy, metodiky a další užitečná řešení, která vedou k revitalizaci zemědělské půdy poškozené suchem. „Pro zlepšení degradovaných půd jsme testovali různé kombinace hydroabsorbentů a přírodního lignitu. Využili jsme jihomoravský lignit (hnědé uhlí), který je blízko rašelině. To znamená, že sice není příliš vhodný pro spalování, ale dobře se hodí k využití v zemědělství. Výsledkem našich experimentů a této části výzkumu pak byly certifikované směsi a metodiky, které zlepšují schopnost půdy absorbovat vodu,” popisuje Petr Salaš z Mendelovy univerzity v Brně. V rámci projektu byla dále mimo jiné odzkoušena také nová technologie WASP, která na principu speciální peletizace semen umožňuje zvýšit vzcházivost osiva.

Řešitelé: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzita v Brně, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně